MR & OR

Op De Werkschuit hechten wij een grote waarde aan een goed contact tussen ouders en leerkrachten. Samen zijn wij immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt dan ook zeker aan bij. 

We willen u zoveel mogelijk betrekken bij activiteiten in school of in de klas. Dit kan door ons te helpen bij allerlei activiteiten, excursies en uitjes, of bij de feestelijke activiteiten verzorgd door onze ouderraad (OR). Ook kunt u meedenken en meepraten in de medezeggenschapsraad (MR).

Ouderraad (OR)

De Werkschuit heeft een actieve ouderraad (OR) bestaande uit drie of meer vaste ouderleden. De OR draagt bij aan een prettig en goed schoolklimaat. Dit doen zij door activiteiten te organiseren en praktische hulp te bieden aan het schoolteam. De OR wil de samenwerking met de school en de ouders stimuleren door ouders te betrekken bij activiteiten en feesten zoals Sinterklaas en kerst. Tijdens de (jaarlijkse) algemene ouderavond kunnen ouders zich opgeven bij de ouderraad om hen te ondersteunen bij de verschillende activiteiten. 

V.l.n.r Bas Roosen, Rosanne Bekker, Pieter van Schie, Lizzy Bradley, Marja Zomer, Hennie Stellinga en Sandra Ripken

De ouderraad vergadert enkele malen per jaar (4x) om komende activiteiten te co√∂rdineren en afgeronde activiteiten te evalueren. Twee leerkrachten wonen namens het schoolteam deze vergaderingen bij. 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) komt op regelmatige basis bij elkaar om onderwerpen te bespreken die te maken hebben met het beleid van de school. De MR wil als brug fungeren tussen school en ouders. De MR bestaat uit twee ouderleden en twee teamleden. De MR bespreekt en adviseert het bevoegd gezag van de school over verschillende onderwerpen. 

V.l.n.r. Vanessa Olivier - Pijpers, Iris Smits, Xander du Bois en Nienke Kors

De MR heeft een gedeeltelijk adviesrecht en een gedeeltelijk instemmingsrecht. De taken en bevoegdheden van de MR staan in het Reglement Medezeggenschapsraad.

De MR en OR zijn beiden bereikbaar via SocialSchools.