Omgaan met extra onderwijsbehoeften

Wanneer de ontwikkeling van een kind vraagt om extra en andere ondersteuning en/of om andere doelen en activiteiten, gaan wij altijd na welke mogelijkheden wij als school kunnen bieden. Ons Ontwikkelgericht Onderwijs biedt kinderen in de dagelijkse thematijd aan projecten op hun eigen niveau te werken. Extra en andere ondersteuning wordt met ouders besproken en de zorgen, vragen en mogelijkheden worden samen in kaart gebracht. 

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Leerkrachten zien en waarderen verschillen en begeleiden de kinderen ‘op maat’. We signaleren problemen in het algemeen tijdig en werken hierbij samen met ouders.

Daar waar het kan, vindt ondersteuning plaats binnen en in verbinding met de groep. En daar waar het nodig is, vindt ondersteuning soms plaats buiten de eigen groep met externe deskundigen.

Met de volgende instanties werken wij nauw samen:

 • Schoolarts CJG Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (gedragsconsulenten)
 • OOK Pedagogencollectief
 • Het dyslexiecollectief
 • Logopedie/fysiotherapie/ ergotherapie (diverse praktijken)
 • Sociale vaardigheidstraining (diverse praktijken)
 • Remedial teachers (diverse praktijken)
 • De opvoedpoli
 • Onderwijsadvies Fibbe

De rol van de intern-begeleider

De intern-begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten met betrekking tot het vormgeven van het onderwijs in het algemeen en de leerlingenzorg in het bijzonder. De IB-er heeft nauwe samenwerking met het team, de aan onze school verbonden kindercoach, de Vreedzame School coördinator en de directeur.

De IB-er heeft:

 • een adviserende rol bij onderwijsinhoudelijke zaken
 • is betrokken bij de zorg voor specifieke leerlingen
 • heeft contacten met ouders en externen
 • ondersteunt de leerkrachten bij het maken van handelingsplannen
 • bespreekt periodiek de kinderen aan de hand van observaties of toetsen

Kinderen met dyslexie

Op onze school hanteren wij het protocol dyslexie, gebaseerd op het protocol ‘Leesproblemen en dyslexie’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De zorg voor kinderen met dyslexie wordt op diverse niveaus aangeboden. Er wordt door onze dyslexie begeleider, de eigen leerkracht en onze leesbegeleider een passend programma opgesteld.


Kinderen met dyscalculie

Een van onze leerkrachten is opgeleid tot rekenspecialist. Met deze kennis kunnen kinderen met dyscalculie nog beter in de klas worden begeleid door de leerkracht en onderwijsassistent in de groep. Wij werken nauw samen met het Pedagogen Collectief om zo de begeleiding zo passend mogelijk te maken.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid

Het aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vindt in de klas zelf plaats, doordat het Ontwikkelgericht Onderwijs hier goed de mogelijkheid toe biedt. De Werkschuit heeft hier een eigen beleidsplan voor geschreven. In het beleidsplan staat onder andere:

 • kenmerken van meer- en hoogbegaafde kinderen
 • signaleringslijsten en observatielijsten
 • afspraken voor begeleiding en versnelling
 • aanbod van verrijkende materialen

Een greep uit de extra materialen die De Werkschuit hanteert: Rekentijgers, Kien, de Pittige Plustorens en Acadin. Bij de kleuters hebben wij diverse uitdagende spelletjes in de klas beschikbaar.